תנאי שימוש באתר

תקנון תנאי שימוש באתר ""קוויק קופי""

 

1. כללי

 

1.1. אתר "קוויק קופי" (להלן: "האתר") נמצא על רשת האינטרנט ומציע שירותים וירטואליים לקהל הגולשים הישראלי.
בעלת האתר הנה חברת ק.ק. פרינטינג (ישראל) בע"מ מספר ח.פ. 511022501 (להלן: "קוויק קופי").

1.2. פעולה באתר משמעה כל פעולה המכוונת לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

1.3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע ומקבל את תנאי השימוש באתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.4. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

1.5. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

1.6. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

1.7. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר תיקוף משפטי.

1.8. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

1.9. השימוש בלשון זכר בתקנון זה בפרט ובאתר בכלל נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

1.10. חברת "קוויק קופי" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ותנאי שימוש אלו מזמן לזמן. משתמשי האתר מחויבים רק לכללים שיפורסמו בתקנון האתר.

 

2. תהליכי הרכישה והתשלום

2.1. "קוויק קופי" לא תישא באחריות למוצרים שהודפסו עם טעות, הנובעת משגיאות הקלדה של הלקוח שביצע את ההזמנה.

2.2.  לאחר בחירת המוצר, עדכונו ואישורו יידרש הלקוח למסור את פרטיו האישיים ובכללם: שם,כתובת, מספר ת.ז. כתובת דוא"ל,מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

2.3. עם ביצוע הזמנת דפוס באמצעות האתר יחויב כרטיס האשראי של הלקוח. הודעה אלקטרונית המאשרת את ההזמנה תשלח אל הלקוח באמצעות הדוא"ל –
לכתובת הדוא"ל אותה הזין הלקוח במסגרת ההזמנה.

2.4. כרטיס האשראי של הלקוח יחויב עבור המוצר או השירות אותו רכש .

2.5. לא יתאפשר כל שנוי או ביטול של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע .

2.6. "קוויק קופי" לא תספק הזמנה שפרטיה, לרבות הזנת פרטי כרטיס אשראי לא מולאו כנדרש.

3. תנאי אספקה ומשלוח
3.1. "קוויק קופי" תספק כל מוצר שנרכש באמצעות האתר בהתאם לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה ולפי סוג המשלוח שנבחר להזמנה

3.2. ביצוע ההזמנה יושלם בתוך 4 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

3.3. הלקוח יוכל לקבל את המוצר/ים שרכש באמצעות משלוח בדואר רשום/ע"י שליח בהתאם למפורט במחירון כל מוצר .

3.4. לקוח שביקש לקבל את המוצר באמצעות משלוח בדואר רשום: ההזמנה תישלח לסניף הדואר הקרוב ביותר לכתובת אותה מסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
האחריות על איסוף החבילה מסניף הדואר חלה על הלקוח בלבד. "קוויק קופי" אינה אחראית על תקלות ו/או עיכובים במשלוח החבילה הנובעים מתפקוד דואר ישראל.

3.5. הלקוח יוכל לקבל את המוצר/ים שרכש גם באמצעות שליח ישירות לכתובת אותה ימסור בעת ביצוע ההזמנה ותוספת עלות המשלוח בהתאם למפורט במחירון המוצר.
 

4. מדיניות החזרות/ביטולים

4.1. כאמור בסעיף 2.5 לעיל, לא ניתן לבטל עסקה לאחר אישור ההזמנה על ידי הלקוח, העברתה לביצוע וחיוב כרטיס האשראי שלו.

4.2. במקרה בו יתגלה פגם במוצר עקב תקלה בייצור, תפצה "קוויק קופי" את הלקוח במוצר זהה ללא כל תוספת תשלום.

ערך הפיצוי לא יעלה על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה, יוכל לקבל החזר כספי בהתאם לסכום אותו שילם.

4.3. "קוויק קופי" מדגישה כי תיתכן סטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב הלקוח לבין המוצר

הסופי. סטייה זו אינה נחשבת לפגם בייצור.

4.4. החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדי "קוויק קופי" בכתובת:
ק.ק. פרינטינג (ישראל) בע"מ
שד` דוד המלך 1

ת.ד 16051

תל-אביב 6116001

 

 

5. אחריות

  5.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מ"קוויק קופי" לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא "קוויק קופי" רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות שריפה בבית העסק, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, פריצה ו/או גניבת ציוד מבית העסק.

5.2. "קוויק קופי" אינה אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות.

 

6. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

6.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה, לרבות פרטי כרטיס אשראי, נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.

מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת "קוויק

קופי" לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על שביעות רצונו מן המוצרים ו/או השירותים אותם

רכש.

6.2. "קוויק קופי" נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים.

האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

6.3. בשום מקרה לא מעבירה "קוויק קופי" נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה

מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

6.3.1. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

6.3.2. שם הלקוח, כתובתו ומס` טלפון שלו מועברים לסניף הדואר לצורך ביצוע משלוח ההזמנה.

 

7. קניין רוחני

7.1. האתר, כולו ו/או חלקיו, לרבות היישומים, הממשקים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "תכולת האתר")

הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של "קוויק קופי" למעט תכולת האתר שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד

שלישי.

7.2. כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים

שייכים ל"קוויק קופי" בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.

7.3. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת,

כל חלק שהוא מתכולת האתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא אישור מפורש בכתב ומראש מאת

"קוויק קופי".

8. שונות

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר בטופס ההזמנה ו/או במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על ידי "קוויק קופי" ובין אם על ידי גורם מוסמך מטעמה, לרבות במוקד שרות הלקוחות, יגבר הקבוע בתקנון זה.

מובהר כי השימוש באתר כפוף, בין היתר,לזמינות, לתקינות ולהיקף הכיסוי של רשת האינטרנט, רשת הטלפונים, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלמפעילי האתר ו/או בעליו אין שליטה עליהם. הלקוח לא יהיה רשאי להעלות כלפי "קוויק קופי" כל טענה או דרישה בגין נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לו עקב טעות, תקלה, כשל טכני או אחר בקשר לרשת ו/או לתקינות, או לזמינות השירות באתר האינטרנט וכיו"ב.

9. שרות לקוחות

9.1. לרשות משתמשי האתר, עומדים האמצעים הבאים לפנייה לטיפול ולבירורים באשר לשימוש באתר, אספקת המוצרים והעברת תלונות:

9.1.1. מוקד שירות לקוחות בחיוג למספר 1700-702-709 או 03-6090428. המוקד פעיל בימים א`-ה` בין השעות 09:00-16:00. מעבר לשעות ולימי פעילות המוקד ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי ונציג שירות לקוחות יחזור אל הלקוח.

9.1.2. באמצעות דוא"ל לכתובת kkmarketing@kwikkopy.co.il.

9.1.3. פניות להנהלת "קוויק קופי" בנושאים שאינם קשורים בשרות לקוחות ניתן לשלוח למשרדי הנהלת החברה באמצעות פקס: 03-6955267 או בכתב לכתובת:

ק.ק. פרינטינג (ישראל) בע"מ

תד. 16051

ת"א 6116001

 

 

 


ק.ק. פרינטינג (ישראל) בע"מ

 

<